โรงเรียนหนองโดนวิทยา
325 หมู่ที่ 4  ตำบลหนองโดน  อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 18190
เบอร์โทรศัพท์ 036-397229
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

ว่าที่ ร.ต. วีระเทพ บุญอนันต์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวสุพรรษา ศรีชาติ
ลูกจ้างประจำ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1