โรงเรียนหนองโดนวิทยา
325 หมู่ที่ 4  ตำบลหนองโดน  อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 18190
เบอร์โทรศัพท์ 036-397229
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

             1.   จัดระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
             2.   จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม
             3.   ส่งเสริมให้ผู้เรียนดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเพียงพอและมีความสุข
             4.   สร้างจิตสำนึกรักความเป็นไทย  สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
             5.   พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้
             6.   เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเป้าหมาย

             1.  โรงเรียนให้บริการทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
             2.   ผู้เรียนมีความรู้ตามหลักสูตรและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มสูงขึ้น
             3.   ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย เป็นกัลยาณมิตร ปราศจากอบายมุขและยาเสพติด
             4.   ผู้เรียนดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเพียงพอ           
             5.   ผู้เรียนร่วมกิจกรรมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
             6.   โรงเรียนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
             7.   ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ