โรงเรียนหนองโดนวิทยา
325 หมู่ที่ 4  ตำบลหนองโดน  อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 18190
เบอร์โทรศัพท์ 036-397229
คณะผู้บริหาร

นางสาวธนัญลักษณ์ คัมภิรานนท์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
อีเมล์ : forget_meget@hotmail.com