โรงเรียนหนองโดนวิทยา
325 หมู่ที่ 4  ตำบลหนองโดน  อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 18190
เบอร์โทรศัพท์ 036-397229
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
 
ชั้น/เพศ รวม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 22 12 34
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 13 10 23
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 9 10 19
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 10 4 14
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 7 8 15
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 5 10 15
 รวมทั้งหมด 66 54 120