โรงเรียนหนองโดนวิทยา
325 หมู่ที่ 4  ตำบลหนองโดน  อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 18190
เบอร์โทรศัพท์ 036-397229
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : ร.อ.อดุลย์ โยธี
ตำแหน่ง : ร.ก.ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 17 พ.ค.14 – 15 มี.ค.15
ชื่อ-นามสกุล : นายสุชาติ สุริยนต์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 6 มี.ค.15 – 1 ต.ค.15
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย ทองทิพย์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2 ต.ค.15 – 3 มิ.ย.27
ชื่อ-นามสกุล : นายประเสริฐ ฉายาวัฒนะ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 4 มิ.ย.27 – 24 ต.ค.36
ชื่อ-นามสกุล : นายทิฆัมพร ศรีพันธุ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 25 ต.ค.36 – 31 เม.ย.43
ชื่อ-นามสกุล : นายธนิต มูลสภา
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 14 ก.ค.43 – 30 ก.ย.45
ชื่อ-นามสกุล : นายธนิต มูลสภา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค.45 – 4 ธ.ค.49
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบัติ เขม้นเขตรการ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 8 ธ.ค.49 – 21 มิ.ย.55
ชื่อ-นามสกุล : นายทวน เที่ยงเจริญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 22 มิ.ย.55 – 10 ต.ค.56
ชื่อ-นามสกุล : นายอุดมชัย สวนทวี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 30 ต.ค.56 – 4 มี.ค.57
ชื่อ-นามสกุล : นายเชิดพงษ์ ชูพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 23 มิ.ย.57 – 3 พ.ย.58
ชื่อ-นามสกุล : นายสุชาติ กรดงาม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 4 พ.ย.58 – 17 พ.ค.61
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยเอกภัทรเดช พันแสน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 8 ม.ค.62
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธนัญลักษณ์ คัมภิรานนท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 22 ก.พ.64 - 5 ต.ค.65
ชื่อ-นามสกุล : นายสมนึก กำลังเดช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 10 ต.ค.65