โรงเรียนหนองโดนวิทยา
325 หมู่ที่ 4  ตำบลหนองโดน  อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 18190
เบอร์โทรศัพท์ 036-397229
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อสถานศึกษา                         โรงเรียนหนองโดนวิทยา 

             สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 

ที่ตั้ง                                         32หมู่ที่ 4 ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน 

                                               จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18190 

                                               โทรศัพท์ 036 - 397229  

             โทรสาร  036 – 397229

                                                        E-mail : nongdon_229@hotmail.com     

                              Website : www.thaischool1.in.th/nongdonwittaya/ 

เปิดทำการสอน                           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

อักษรย่อ                                   น.ด. 

วันสถาปนาโรงเรียน                    3 พฤษภาคม 2514 

พื้นที่                                           19 ไร่ 3 งาน 99 ตารางวา  

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน          พระประสิทธิพรกาญจนมงคล 

ปรัชญาโรงเรียน                         ปญญา นรานํ รตนํ “ (ปัญญาเป็นรัตนของนรชน) 

คติพจน์                                       เรียนดี มีวินัย น้ำใจนักกีฬา

สัญลักษณ์-ตราประจำโรงเรียน     รูปหนังสือ ธรรมจัก ดอกบัว 

                                                และปี พ.. ก่อตั้งอยู่ภายในวงกลม 

สีประจำโรงเรียน                        น้ำเงิน-ชมพู

ประวัติโรงเรียน

การก่อตั้งโรงเรียนหนองโดนวิทยา เริ่มต้นจากที่พระประจวบ อคธมฺโม  เจ้าอาวาสวัดคลองบุญในขณะนั้น บริจาคที่ดินของวัดบริเวณหมู่ที่ 4 ตำบลหนองโดน จำนวน 12 ไร่ 3 งาน และ ชาวหนองโดนซึ่งมีนายโกวิทย์  โฉมวัฒนา  เป็นผู้นำเสนอเรื่องต่อนางพูลศรี สุดบรรทัด ส..จังหวัดสระบุรี กระทรวงศึกษาธิการ อนุมัติจัดตั้งเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2514 พร้อมกับให้ปลูกสร้างอาคารแบบ 216 จำนวนหลัง 6 ห้องเรียน โดยมี ร..อดุลย์ โยธี รักษาราชการตำแหน่งครูใหญ่ระหว่างรอการก่อสร้างอาคาร ได้อาศัยสถานที่โรงเรียนชุมชนหนองโดนประมาณราษฎร์บริบาลจัดการเรียนการสอนย้ายมาอยู่บริเวณปัจจุบันเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2516 มี 16 ห้องเรียน โดยมี นายสมชาย ทองทิพย์ เป็นครูใหญ่ และอาจารย์ใหญ่ 

ในปี พ.. 2527 นายประเสริฐ ฉายาวัฒนะ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ จนถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2536 และมีนายทิฆัมพร ศริพันธุ์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ในปี 2536 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2537 คณะกรรมการศึกษาได้นำเงินจากการทอดผ้าป่า เพื่อการศึกษารวมกับบุคลากรของโรงเรียนซื้อที่ดินจำนวน 7 ไร่ 99 ตารางวา มอบให้ทางราชการ เพื่อขยายพื้นที่ของโรงเรียนรวมเป็น 19 ไร่ 3 งาน 99 ตารางวา ซึ่งเป็นจำนวนที่ดินของโรงเรียนในปัจจุบัน