โรงเรียนหนองโดนวิทยา
325 หมู่ที่ 4  ตำบลหนองโดน  อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 18190
เบอร์โทรศัพท์ 036-397229
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์


         โรงเรียนหนองโดนวิทยามุ่งจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม  ดำรงชีวิตอยู่บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  นิยมความเป็นไทย  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
 

ปรัญชา


ปญญา นรานํ รตนํ
(ปัญญาเป็นรัตนของนรชน)