โรงเรียนหนองโดนวิทยา
325 หมู่ที่ 4  ตำบลหนองโดน  อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 18190
เบอร์โทรศัพท์ 036-397229
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาววิจิตตรา ปะทะขีนัง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายภูริวิชญ์ สสิกาญจน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายณัฐพล จิตเย็น
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1